Sluitingsdatum inschrijving 14 augustus 2023

Loopt van 11-09-2023 t/m 31-12-2024 | Optie verlenging 3 x 12 maanden | Standplaats ‘s-Hertogenbosch | Waterschap | 24 tot 28 uur per week | Opdrachtgever Waterschap AA en Maas

Opdrachtomschrijving

Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Kandidaatomschrijving

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de acceptatie van het project bij alle (externe) stakeholders en draagt zorg voor de maatschappelijke inbedding van het project Dijkverbetering Doeveren. Daarmee is de Omgevingsmanager de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de projectomgeving. Deze omgeving wordt gevormd door alle partijen die een belang hebben bij het project Dijkverbetering Doeveren, zoals omwonenden. De Omgevingsmanager binnen het project Dijkverbetering Doeveren anticipeert op deze omgeving. Hij/zij communiceert met het technisch management over de eisen van en de afspraken met deze stakeholders. De omgevingsmanager werkt daarom intensief samen met het technisch management. Voor meer informatie over het project zie link: Dijkverbetering Doeveren – Waterschap Aa en Maas of kopieer onderstaande URL in adresbalk: https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aaenmaas.nl%2Fin-jouw-buurt%2Fprojectenkaart%2Fdijkverbetering-doeveren%2F&data=05%7C01%7Clkewalapat%40aaenmaas.nl%7C7447dbf497d14d8ff54308db8934c049%7C5d75e9788a584197a8d86eb786a5a8fa%7C0%7C0%7C638254631912825556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uvcXrDx9P4Mm7xbQja1caBGx5n%2Fkc89RmgY%2FziU4Llk%3D&reserved=0

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de volgende werkprocessen:

 • Verantwoordelijk binnen IPM-model voor omgevingsmanagent van het project
 • Projectprocedure, milieueffectrapportage (mer) en vergunningen
 • stakeholdermanagement
 • interne en externe communicatie
 • uitvoeren conditionerende onderzoeken
 • grondverwerving

De omgevingsmanager vervult binnen het project een essentiële rol om om te komen tot het projectbesluit en de bijbehorende vergunningen in het licht van de nieuwe Omgevingswet. Verder gaat het om het behartigen van de belangen van interne en externe stakeholders te behartigen, waarbij communicatie en participatie een speerpunt is. De omgevingsmanager dient gedurende de looptijd van de opdracht zorg te dragen voor het goed betrekken van overheden, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van het betrekken van de bestuurlijke en ambtelijke achterban, zodat belangen van alle partijen geborgd worden in het uiteindelijke projectresultaat.

Taken:

 • het invullen van de rol van strategisch omgevingsmanager in het IPM team;
 • Geeft leiding aan het omgevingsteam met diverse specialisten (circa vier personen);
 • zorgen dat relevante conditionerende onderzoeken tijdig zijn uitgevoerd;
 • zorgen voor de gecoordineerde projectprocedure;
 • zorgen dat de relevante vergunningaanvragen tijdig worden aangevraagd;
 • aansturen van het verwervingstraject;
 • voeren van benodigd overleg met derden (omwonenden en bevoegde gezagen) en ook interne stakeholders binnen het waterschap voor wat betreft omgeving gerelateerde thema’s;
 • bewaken van risico’s en inzetten van bijhorende beheersmaatregelen op gebied van omgeving, stakeholders en milieu;
 • zorgdragen voor projectcommunicatie;
 • het in overleg met de contractmanager aansturen van de ingenieursbureaus op de aspecten van omgevingsmanagement;
 • Bewaakt de in de overeenkomst vastgelegde afspraken met de betreffende eigenaren en verzorgt daarvoor de nodige administratieve verslaglegging of notulen;
 • Is gedurende het project namens het waterschap het aanspreekpunt voor de betreffende eigenaren;
 • Neemt deel aan in- en externe overleggen waarbij omgevingsmanagement aan de orde is.

Randvoorwaarden

 • De kandidaat dient zelfstandig bovenstaande taken in te kunnen vullen;
 • De werkzaamheden mogen worden uitgevoerd door maximaal 1 persoon;
 • Circa 3 dagen per week beschikbaar, nader in te vullen in afstemming met de projectmanager;
 • Inzet dient binnen 1 maand na definitieve gunning van de opdracht inzetbaar zijn.
 • Indien er sprake is van vervanging van de zijde van de inschrijver, dient dit vooraf ter goedkeuring aan het waterschap worden voorgelegd. Kosten voor het eventueel inwerken van een vervanger, komen voor rekening van de opdrachtnemer;
 • Plaats van uitvoering is Waterschap Aa en Maas ‘s-Hertogenbosch of een locatie nabij de dijkverbetering.
 • Halfjaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats.
 • Er dient gewerkt te worden volgens de processen en procedures van het waterschap.

Interviewplanning

We nodigen maximaal 3 kandidaten uit voor een gesprek op 30 augustus 2023. De gesprekken vinden plaats op het hoofdkantoor van waterschap Aa en Maas te ‘s-Hertogenbosch. Indien er een dusdanig verschil is in punten kan er worden besloten minder dan 3 kandidaten op gesprek uit te nodigen.

Toelichting op rooster

Standplaats is het Waterschap Aa en Maas te ’s-Hertogenbosch. Minimaal 1x per week op woensdagen fysiek op locatie bij het Waterschap. Daarnaast flexibel omgaan afspraken waarbij de behoefte is fysiek af te spreken.

Eisen

Voorwaarden voor deelname

Opleiding

De kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding op tenminste HBO-niveau.

Omgevingsmanager in de verkenningsfase en/of plan uitwerkingsfase

• De aangeboden kandidata heeft in de afgelopen 6 jaar minimaal 2 jaar relevante werkervaring, in de rol van omgevingsmanager, binnen projecten in de verkenningsfase en/of plan uitwerkingsfase of vergelijkbaar van overheidsorganisaties als Waterschap, Rijk, Provincie of Gemeente. Aantoonbaar middels het bijgevoegd CV.

Complexe projecten en programma’s in het fysiek ruimtelijk domein

• Aantoonbare ervaring met het werken aan grotere complexe projecten en programma’s in het fysiek ruimtelijk domein (waterveiligheid, waterbeheer, gebiedsontwikkeling). Onder ‘grotere complexe’ projecten / programma’s wordt o.a. maar niet uitputtende verstaan: een project / gebiedsinrichting waarbij sprake is van een wezenlijk maatschappelijk belang, meerdere betrokken partijen / belangen en vraagstukken waarbij veel van vaak ook tegengestelde belangen betrokken zijn.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %

Gunningscriteria 1 Werkervaring in project met vergelijkbare karakteristieken (weging 25 punten)

Het Waterschap Aa en Maas is op zoek naar een kandidaat dat aantoonbare kennis en ervaring met (complexe) projecten van vergelijkbare karakteristieken. Kenmerkend voor het project Dijkverbetering Doeveren is de samenwerking met het (hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de aanpak conform Meerjarenprogramma Infrastructuur (MIRT) systematiek. Verder is het project een van de eerste projecten voor het waterschap waarvoor een projectbesluit onder de nieuwe Omgevingswet wordt vastgesteld . Beschrijf – in maximaal 350 woorden – in welke mate u voor de voorliggende opdracht beschikt over relevante kennis en ervaring ten aanzien van onderhavig gunningscriterium. Ga daarbij specifiek in op: • De projecten waaraan u gewerkt heeft; • Uw rol en bijdrage in het project; • De relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht. Hoe meer u middels uw toelichting aan de wens voldoet hoe hoger u scoort.

Weging: 25 %

Gunningscriteria 2 Werkervaring in relevante rol (weging 25 punten)

Het waterschap Aa en Maas is op zoek naar een kandidaat met aantoonbare kennis en ervaring met Omgevingsmanagement in een omvangrijk GWW werk in de watersector. Daarnaast heeft de kandidaat ervaring met planologische procedures, mer procedures en kennis van de nieuwe procedures onder de Omgevingswet. Kandidaat heeft uitgebreide ervaring met stakeholdermanagement en participatie. Kandidaat heeft ervaring met het aansturen van een Omgevingsteam. Beschrijf – in maximaal 350 woorden – in welke mate u voor de voorliggende opdracht beschikt over relevante kennis en ervaring ten aanzien van onderhavig gunningscriterium. Ga daarbij specifiek in op: • De projecten waaraan u gewerkt heeft; • Uw rol en bijdrage in het project; • De relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht. Hoe meer u middels uw toelichting aan de wens voldoet hoe hoger u scoort. • De kandidaat heeft het beoordelingsteam volledig overtuigd relevante werkervaring te hebben waarbij duidelijk is dat de opdracht doorgrond wordt. Het is volledig duidelijk wat de rol en bijdrage is geweest in het project en wat de relevantie is van de kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht (25%). • De kandidaat geeft het vertrouwen relevante werkervaring te hebben waarbij duidelijk is dat de opdracht doorgrond wordt. En/of het is voldoende toegelicht wat de rol en bijdrage is geweest in het project en wat de relevantie is van de kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht (15%). • De kandidaat geeft weinig vertrouwen relevante werkervaring te hebben. Het is onduidelijk of de opdracht doorgrond wordt. En/of de kandidaat in mindere mate duidelijk gemaakt wat de rol en bijdrage is geweest in het project en wat de relevantie is van de kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht (10%). • De kandidaat onvoldoende toegelicht relevante werkervaring te hebben. Het is onduidelijk of de opdracht doorgrond wordt. En/of de kandidaat heeft onvoldoende duidelijk gemaakt wat de rol en bijdrage is geweest in het project en wat de relevantie is van de kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht (0%).

Weging: 25 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

 • Mondelinge toelichting op de werkervaring uit het CV;

·       Toelichting op de werkervaring in relatie tot project Doeveren;

·       De mate van strategisch denken en het bieden van een visie op het omgevingsmanagement;

 • De motivatie voor sollicitatie nader toelichten, waarbij gelet zal worden op enthousiasme, resultaatgerichtheid en samenwerking.

Weging: 25 %

Vacature categorie: Waterschap
Type vacature: 24 tot 28 uur per week
Vacature locatie: Noord-Brabant
vacaturesoort: Eenmalige vacature

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx